Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is zeer divers en dynamisch. Vreemdelingen kunnen in Nederland om verblijf vragen voor diverse doeleinden.
Allereerst kunnen vreemdelingen in Nederland asiel aanvragen. Zij verzoeken de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bescherming te bieden tegen oorlogsgeweld, geweld door de autoriteiten van het land van herkomst vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. De IND beoordeeld de asielaanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000, Vreemdelingenbesluit en Vreemdelingencirculaire. Daarnaast wordt o.a. de algemene informatie (ambtsbericht)  van de Minister van Buitenlandse Zaken betrokken bij de besluitvoering.
Vreemdelingen worden tijdens de eerste procedure opgevangen in een asielzoekerscentrum. Wordt de aanvraag afgewezen dan wordt de vreemdeling aangezegd Nederland te verlaten. Ook worden de voorzieningen in het asielzoekerscentrum beƫindigd.
Vreemdelingen kunnen daarnaast aanvragen indienen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Dat houdt in dat op grond van medische behandeling, studie, arbeid of gezinshereniging een aanvraag ingediend kan worden om verblijf te kunnen realiseren. Deze aanvragen kunnen in het land van herkomst bij de Nederlandse ambassade dan wel bij de IND in Nederland worden ingediend.
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan de IND besluiten om tot verblijfsaanvaarding over te gaan. Na het ontvangen van de beschikking dient de vreemdeling in te burgeren in de Nederlandse maatschappij.
Ook kan de vreemdeling, indien hij of zij aan de voorwaarden voldoet een aanvraag indienen voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.
Soms mag u echter niet blijven en krijgt u een vertrekbesluit en/of een inreisverbod van de IND.
Aangezien het vreemdelingenrecht zeer specialistisch is, is het raadzaam om advies te vragen bij een advocaat of persoon die gespecialiseerd is in het vreemdelingenrecht. Graag sta ik u in uw reguliere aanvraag procedure bij.

Vreemdelingenbewaring

Indien u als vreemdeling zonder verblijfsvergunning of niet met toestemming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland verblijft, kunt u in vreemdelingenbewaring worden genomen. Vreemdelingenbewaring is bedoeld om u terug te sturen naar het land waar u vandaan komt. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u vindt dat u niet in de vreemdelingenbewaring thuis hoort. Zo kunnen er medische problemen zijn of heeft u wel degelijk legaal verblijf in Nederland of een ander Europees land. Sommige vreemdelingen hebben een vast adres en voldoende inkomen, zodat het niet nodig is om de uitzetting in een Huis van Bewaring af te wachten. Meent u onterecht vast te zitten, dan kan ik u via een procedure helpen zo snel mogelijk weer vrij te komen.